1. Úvodní ustanovení
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Dermagen Group s.r.o.., Lužánecká 2002/4b, Brno - Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 29310474 (dále také „provozovatel") a kupujícího (dále také „zákazník").
Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník".
Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat zboží bez zjevných vad prvotřídní kvality v souladu se specifikací, nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.vseprosalony.cz a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací).
Prodávající se dále zavazuje, že bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží a za dopravu.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Každá objednávka, kterou kupující potvrdí a odešle je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na www.vseprosalony.cz v době odeslání objednávky kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných povinných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
Prodávající po obdržení objednávky v elektronické podobě, která se vytvoří automaticky po dokončení a odeslání objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky.
Kupující sám nemá možnost objednávku (kupní smlouvu) zrušit - tuto akci provádí pouze prodávající.
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že se zboží již nevyrábí nebo ho není možné dodat, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila. V případě, že tato situace nastane se prodávající zavazuje kupujícího neprodleně kontaktovat a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky atp.). Byla-li část a nebo celá objednávka kupujícím již uhrazena, budou v tomto případě peníze zákazníkovi vráceny do 14 dnů zpět na účet, popřípadě poukázány složenkou.
Kupující může zažádat o stornování závazné objednávky pouze po dohodě s prodávajícím.
Internetový obchod www.vseprosalony.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak, jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy název, kód, hlavní charakteristiku a cenu zboží.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem povinných údajů a náležitostí.
Ochrana osobních údajů
Provozovatel internetových stránek a elektronického obchodu, společnost Dermagen Group s.r.o. prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity.
Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání.

3. Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Současně uvést svoji emailovou adresu a telefonní číslo pro účely kontaktu s dopravcem zajišťujícím dodání objednávky.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů podle občanského zákoníku (zákon č.367/2000 § 53 odst. 7) netýká se však nákupů na IČO. Vrácené zboží neposílejte na dobírku, dobírky nepřebíráme. Do průvodního dopisu uveďte číslo vaší objednávky a číslo účtu pro zaslání peněz. Peníze Vám budou po obdržení a zkontrolování zboží zaslány do 14 dnů zpět na Váš účet, popřípadě poukázány složenkou (uveďte v průvodním dopise). Vrácená částka bude odpovídat prodejní ceně zboží (nevracíme částku za dopravu).
Zboží společně s daňovým dokladem, který Vám byl zaslán společně se zbožím zašlete na adresu:
Dermagen Group s.r.o.., Perfect Salon, Palackého třída 17, Brno – Královo Pole, 612 00 Brno
Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.
Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení nepoužitého a řádně zabaleného zboží schopného dalšího prodeje prodávajícímu.

4. Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné, viz. Ochrana osobních dat.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu částku ve výši prodejní ceny zboží nejpozději do 14 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
Plnění se považuje za nemožné i v případě, že se přestalo vyrábět či dodávat na náš trh, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu.
Odstoupil - li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o:
• náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji
• o případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce, jakož i
• o částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze - li je prodat jako nové.
Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo osobně v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.

5. Způsob platby
Jak je zboží možné uhradit:
Dobírkou - při dodání objednaného zboží předáte peníze zaměstnanci České pošty či GLS dopravci - řidiči, ten Vám vydá stvrzenku o zaplacení (faktura - daňový doklad je přibalen v balíku)
Hotově - v případě osobního odběru
Bankovním převodem - na základě kupní smlouvy (bankovním převodem nebo vkladem na náš účet, lze nahradit poukázáním složenkou) pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky - návrh kupní smlouvy. Ihned po obdržení částky na náš účet Vám bude zboží zasláno.
PayPal – platební systém oblíbený po celém světě využívá platební karty a Vaší emailové adresy, platby jsou bezpečně a jednoduše provedeny během několika desítek vteřin. Stejně jako u bankovního převodu Vám bude zboží odesláno po obdržení částky na náš účet, tzn ještě týž anebo následující den (v závislosti na době provedení objednávky).
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně dodacím listem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
V případě platby převodem je zboží dodáno až po připsání dané částky na účet prodávajícího. V případě, že není platba převedena na účet prodávajícího do 30 dnů od data objednávky, bude příslušná objednávka automaticky stornována.
Změna fakturačních údajů po vystavení dokladu je zpoplatněna částkou 99,- Kč s DPH. Sazba se týká zejména změny údajů na faktuře, jakými jsou např. jméno, název firmy, IČO, ulice atp. nebo bez jakýchkoliv údajů na faktuře.

6. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že je zboží na skladě, zavazuje se prodávající vyexpedovat je nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení Vaší objednávky. Zboží, které není na skladě dodáváme v termínu 3 až 14 pracovních dnů dle dodacích termínů našich dodavatelů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě - zpět na jeho účet.

7. Doprava
Přehled možných způsobů doručení zásilek:
Dopravci Česká pošta a.s., GLS – dodáváme až k Vám formou dobírky za 140,- Kč/ČP, 90 Kč/GLS
Doprava ZDARMA!! - při objednávce nad 1.500,- Kč hradíme výdaje spojené se službou České pošty či GLS.
Osobní odběr Brno – na adrese provozovny Perfect salon, Palackého třída 17, Brno – Královo Pole - zdarma
O termínu odeslání objednávky jste individuálně informováni e-mailem.

8. Záruka, servis, reklamace
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, příp. počet balíků a za přítomnosti přepravce rozbalit a zkontrolovat zásilku. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a trvat na přesném zápisu do protokolu o škodě nebo do přepravního listu.
V případě, že tak neučiní, reklamace nebude uznána.
Zjistí-li kupující po převzetí zboží skrytou vadu, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně na naší mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží.
Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v zásilce.
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců.
Reklamaci nám oznamte mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Oznámení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady, případně fotodokumentaci. Pokud nám reklamované zboží budete chtít poslat, je nutno toto písemně avizovat. Neavizované zásilky nepřebíráme.

9. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 Občanského zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.


Dermagen Group s.r.o.
Zakázková výroba kosmetiky
Přírodní BIO kosmetika Dermagen

 

 

O nás

Přejete si prodávat kvalitní a cenově velmi dobře dostupné kosmetické přípravky se jménem vlastní firmy? Vyrobíme Vám na zakázku vlasovou kosmetiku, tělové šampóny, sprchové gely, krémy, omlazující pleťovou kosmetiku, koňské masti, ústní vody, repelentní přípravky, krémy na boty atd. Vyrábíme ve vysoké kvalitě za nízkou cenu. Efektivita na prvním místě. ....

Více...

Kontakt

Dermagen Group s.r.o.
Lužánecká 4B, Brno 602 00
Mail: kosmetika@dermagengroup.cz
Telefon: +420 773 379 333

Kamenná prodejna
Perfect Salon péče & krásy
Palackého 17
612 00 Brno-Královo Pole
Po - Pá 8-18 hod